דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 06.08.2018

נושא דיון: אישור מחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

תקציר:

מועצת העיר מתבקשת לאשר את מחיקת החובות המפורטים ברשימה המצורפת )ארנונה, ביוב ומים( לפי סעיף 338 לפקודת העיריות )נוסח חדש(. ועדת ההנחות של העירייה דנה בחובות אלה בישיבתה

מיום 25.6.18 והמליצה למחקם, בהתאם להוראות חוזר מנכ”ל משרד הפנים ביחס למחיקת חובות

ובהתאם לכללים שנקבעו על ידי מועצת העיר למצוי הליכי גביה.

 • מס' פרוטוקול 18-18
 • מס׳ סעיף: 4
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • אופי הדיון: דיון קל
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • החלטה: אושר

8

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • יוסי בן דוד
 • משה לוי
 • ורדי בושרי
 • עוזי מאיר
 • הדר מימון
 • אמנון סעד
 • דורית חגי

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

7

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • נתן בזה
 • ערן קקון
 • שמואל רוטמן
 • גד מילר
 • אלי גרינמן
 • בן ציון רזניק