דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 02.07.2018

נושא דיון: אישור מחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

תקציר:

מועצת העיר מתבקשת לאשר את מחיקת החובות המפורטים ברשימה המצורפת )ארנונה, ביוב ומים( לפי סעיף 338 לפקודת העיריות )נוסח חדש(. ועדת ההנחות של העירייה דנה בחובות אלה בישיבתה מיום

30.4.18 והמליצה למחקם, בהתאם להוראות חוזר מנכ”ל משרד הפנים ביחס למחיקת חובות ובהתאם

לכללים שנקבעו על ידי מועצת העיר למצוי הליכי גביה

 • מס' פרוטוקול 16-18
 • מס׳ סעיף: 3
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • אופי הדיון: דיון קל
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • החלטה: אושר

3

חסרים

פירוט
 • ערן קקון
 • יוסי בן דוד
 • עוזי מאיר

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

12

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • משה לוי
 • ורדי בושרי
 • נתן בזה
 • שמואל רוטמן
 • יצחק פינקר
 • גד מילר
 • הדר מימון
 • אלי גרינמן
 • אמנון סעד
 • בן ציון רזניק
 • דורית חגי