היבטים כספיים

התקציב הבלתי רגיל משמש את הרשות המקומית למימון פרויקטים שונים לפיתוח התשתיות בתחומה. הוא תקציב חד-פעמי לפרויקטים הנושאים אופי של עבודות פיתוח ומוגדרים כהשקעה. על פי דיני הרשויות המקומיות תב”ר מיועד לפעולה חד-פעמית או לתחום פעילות מסוים, הכולל אומדן תקבולים ותשלומים לאותה פעולה או לאותו תחום פעילות, וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל. לרוב, מקורות התקבולים הם ממענקים המועברים לרשויות המקומיות ממשרדי ממשלה וממוסדות ציבור, ממקורות עצמיים של הרשויות ומהלוואות.

סך התב”רים שאושרו במועצת העיר 
147,846,713
 מיליון ש”ח 

תקציבים לפי קטגוריות

מקורות מימון